Central Council of Tibetan Medicine

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོ།

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ ཚེས་༧ ཉིན་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་ བསྟེན་ཉིན་དང་བསྟུན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་སྨན་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་གཅོད་ཀྱིས་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་ སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་མདུན་ལམ། དེ་བཞིན་སྤྱི་བཏང་ཟས་སྤྱོད་ འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང། དེ་བཞིན་སྨན་པ་ཚེ་རིང་དཔལ་མོ་ལགས་ནས་དབུས་གཞུང་ནང་ པའི་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་སློབ་མ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར། དེ་བཞིན་སྨན་པ་ རབ་དགའ་ལགས་ནས་སཱ་ལུ་སྒ་རར་དཔལ་ལྡན་སྲད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀྱི་རིང་གསོ་བ་རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་ཟས་སྤྱོད་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང། ཡང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འབྲེལ་མཐུད་སྨན་པ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་མོན་གྷོ་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་ མ་རྣམས་ལ་ཕོ་བ་དང་ཆམས་རིམ་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་སྨན་པ་སྐྱིད་འཛོམས་ ལགས་ནས་མོན་གྷོ་གཏན་སློབ་ཀྱི་བུ་མོ་རྣམས་ལ་མོ་ནད་ངོ་སྤྲོད་དང་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཚུལ། ཡང་སྨན་པ་ རྟ་ར་ངག་དབང་བློ་གྲོས་ལགས་ནས་སྦེལ་ཀོབ་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་ཟས་སྤྱོད་འཕྲོད་པར་བསྟེན་ཚུལ་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་སྨན་པ་སྐྱིད་ལུས་ལགས་ནས་ཅོན་ཏ་ར་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་ཟས་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པའི་སྒོ་ནས་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཚུལ་སྐོར་བཅས་གཏམ་བཤད་དང་ དྲི་བ་དྲི་ལན་གནང། ཇི་ལྟར་ལྷན་ཚོགས་ནས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར་གོང་གསལ་ས་གནས་སྨན་པ་རྣམས་ ནས་སོ་སོའི་ས་གནས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་གྲྭ་བཙུན་ཁག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་གནང་ བར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།