Central Council of Tibetan Medicine

འབྲེལ་ཡུལ།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དོགས་འདྲི་གསལ་བཤད་གང་ཅིར་འབྲེལ་བ་ཞུ་ཡུལ་ཁ་བྱང་གཤམ་གསལ།

ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་སྡོད་ལས་བྱེད།

རྒྱུན་ལས་དྲུང་ཆེ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྨན་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་གཅོད།

དངུལ་གཉེར་དང་ལས་དྲུང་། ་་་་་་་་ ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན།

རྩིས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ།

 

འབྲེལ་ཡུལ་ཡིག་ཐོག་ཁ་བྱང།

Central Council of Tibetan Medicine
Gangchen Kyishong
Dharamsala-176215
Distt Kangra
Himachal Pradesh
North India
ཡིག་ཚང་ཁ་པར།

༠༠༩༡ ༡༨༩༢ ༢༢༣༤༨༣

༠༠༩༡ ༡༨༩༢ ༢༢༦༤༦༢

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང།

Email: [email protected] / [email protected]

དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང།
Website: www.tibmedcouncil.org

 

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message