བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ།

ཨང། འབྲེལ་མཐུད་པའི་མིང། ས་ཁུལ། འབྲེལ་ཡུལ།
༡། སྨན་པ་ཐུབ་བསྟན་ཐབས་མཁས། སྤི་ཏི་དང་སིམ་ལ་ཁུལ། ༠༩༤༡༨༣༩༡༣༣༤
༢། སྨན་པ་ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས། ཀུ་ལུ་མཱ་ནཱ་ལི་ཁུལ། ༩༤༣༤༢༣༥༥༣༠
༣། སྨན་རམས་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་ལྷུན་ཁང། ལྡི་ལི་ཁུལ། ༩༨༧༡༣༩༢༥༧༧
༤། སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་ཀརྨ། དྷེ་ར་དྷུན་ཁུལ། ༩༧༥༨༠༡༢༠༧༣
༥། སྨན་པ་རིག་འཛིན་དབང་གྲགས། ལ་དྭགས་ཁུལ། ༩༤༡༩༡༧༨༢༧༡
༦། སྨན་པ་ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ། ཀ་ཎ་ཊ་ཀའི་ཁུལ། ༩༨༨༦༤༣༤༦༦༤
༧། སྨན་པ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང། རྡ་ས་ཁུལ། ༩༨༡༦༡༨༣༡༡༣
༨། སྨན་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཟུར་ཁང། ཀ་ཏོག་སྒང་གསུམ་ཁུལ། ༩༤༧༥༠༨༠༩༠༤
༩། སྨན་རམས་པ་པ་སངས་སྒྲོལ་མ། ཝ་ར་ཎ་སིའི་ཁུལ། ༩༤༡༥༩༦༠༥༠༠
༡༠། སྨན་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། ནུབ་བངྒཱལ་ཁུལ། [email protected]
༡༡། སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་རྣལ་འབྱོར། བལ་ཡུལ་ཀ་ཐ་མན་ཌུ། [email protected]
༡༢། སྨན་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང།  ཨུ་རུ་སུ་ཁུལ། [email protected]
༡༣། སྨན་པ་ཕུན་བུ་ཀུན་དགའ་ཆོས་གྲགས། བྱང་ཨ་རི་ཁེ་ན་ཌ་ཁུལ། [email protected]
༡༤། སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ངག་སྒྲོལ། ཨོ་ས་ཏྲེ་ལི་ཡ་ཁུལ། [email protected]
༡༥། སྨན་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན། ཡུ་རོབ་ཁུལ། [email protected]