Central Council of Tibetan Medicine

འབྲེལ་མཐུད་པ།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ།

 

ཨང། འབྲེལ་མཐུད་པའི་མིང། ས་ཁུལ། འབྲེལ་ཡུལ།
༡། སྨན་པ་ཐུབ་བསྟན་ཐབས་མཁས། སྤི་ཏི་དང་སིམ་ལ་ཁུལ། ༠༩༤༡༨༣༩༡༣༣༤
༢། སྨན་རམས་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་ལྷུན་ཁང། ལྡི་ལི་ཁུལ། ༩༨༧༡༣༩༢༥༧༧
༣། སྨན་པ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ། ༧༦༡༩༡༢༩༤༩༡
༤། སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་ཀརྨ། དྷེ་ར་དྷུན་ཁུལ། ༩༧༥༨༠༡༢༠༧༣
༥། སྨན་པ་རིག་འཛིན་དབང་གྲགས། ལ་དྭགས་ཁུལ། ༩༤༡༩༡༧༨༢༧༡
༦། སྨན་པ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན། ཀ་ཏོག་སྒང་གསུམ་ཁུལ། ༩༦༧༩༩༡༤༥༧༢
༧། སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་མཐུ་སྟོབས། ཝ་ར་ཎ་སིའི་ཁུལ། ༧༨༩༥༡༣༢༡༥༣
༨། སྨན་པ་རབ་དགའ། ནུབ་བངྒཱལ་ཁུལ། [email protected]ahoo.com
༩། སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་དགའ། བལ་ཡུལ་ཀ་ཐ་མན་ཌུ། [email protected]
༡༠། སྨན་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང།  ཨུ་རུ་སུ་ཁུལ། [email protected]
༡༡། སྨན་པ་བསྟན་འཛིནམགོན་པོ། བྱང་ཨ་རི་ཁེ་ན་ཌ་ཁུལ། [email protected]
༡༢། སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ངག་སྒྲོལ། ཨོ་ས་ཏྲེ་ལི་ཡ་ཁུལ། [email protected]
༡༣ སྨན་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན། ཡུ་རོབ་ཁུལ། [email protected]