Central Council of Tibetan Medicine

འགེངས་ཤོག་ཕབ་ལེན།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་འགེངས་ཤོག་རྣམས་འདི་ནས་ཕབ་ལེན་བྱ་ཆོག

 

ཨང། འགེངས་ཤོག་ཨང། དོན་གནད། ཡིག་ཆ།
༡། འགེངས་ཤོག ༡།ཀ མཐོ་སློབ་དེབ་སྐྱེལ་འགེངས་ཤོག PDF / WORD
༢། འགེངས་ཤོག ༡།ཁ མཐོ་སློབ་རྟོགས་ཞིབ་འགེངས་ཤོག PDF / WORD
༣། འགེངས་ཤོག ༡།ག མཐོ་སློབ་རྟོགས་ཞིབ་ཚོགས་མིའི་འགེངས་ཤོག PDF / WORD
༤། འགེངས་ཤོག ༢།ཀ སྨན་པ་དེབ་སྐྱེལ་འགེངས་ཤོག PDF / WORD
༥། འགེངས་ཤོག ༢།ཁ སྨན་པའི་གནས་འཕར་འགེངས་ཤོག PDF / WORD
༦། འགེངས་ཤོག ༣།ཀ སྨན་སྦྱོར་དེབ་སྐྱེལ་འགེངས་ཤོག PDF / WORD
༧། འགེངས་ཤོག ༣།ཁ སྨན་སྦྱོར་རྟོགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་འགེངས་ཤོག PDF / WORD
༨། འགེངས་ཤོག ༣།ག སྨན་སྦྱོར་རྟོགས་ཞིབ་ཚོགས་མིའི་འགེངས་ཤོག PDF / WORD
༩། འགེངས་ཤོག ༤། ལས་བྱེད་གསར་བསྡུའི་འགེངས་ཤོག PDF / WORD