Central Council of Tibetan Medicine

ཟབ་སྦྱོང་གསལ་བསྒྲགས།

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ ཚེས་༣ ནས་ཚེས་༨ བར་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་སཱ་ལཱར་གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཤེས་ཡོན་གོང་སྤེལ་ཟབ་འཁྲིད་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་བསྐོང་འཚོག་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད། ཟབ་འཁྲིད་འདི་ བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཨཱ་ཡུ་ཤའི་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་(AYUSH schemes)ནས་རོགས་དངུལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་གའི་ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་ཟབ་འཁྲིད་འདིར་སྨན་པ་གྲངས་༣༠ ལས་གོ་སྐབས་མེད་པས་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་ཟབ་འཁྲིད་འདིར་བཅར་འདོད་ཡོད་ཚེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ ཚེས་༢༠ འགྱངས་མེད་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་བཅར་ཐོ་འགོད་གནང་རོགས་ཞུ། ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ནང་གསལ་ཟབ་འཁྲིད་འདིར་སྨན་པ་གྲངས་༣༠ ལས་མང་བ་ཐོ་འགོད་ གནང་ཚེ་དེ་སྔ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཟབ་འཁྲིད་ཞུས་ཐོབ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་དང་པོ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ཟབ་འཁྲིད་འདིར་བཞུགས་མཁན་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་གྲོན་(མེ་འཁོར་ཨང་གཉིས་AC-II Tier པའི་རིན་གོང་ནང་ཚུད་འགྲོ་གྲོན།)དང་ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་དྲུག་རིང་གི་བཞུགས་ཡུལ་མགྲོན་ཁང་དང་སྔ་དགོང་ལྟོ་དོད། ཉིན་དགུང་ཞལ་ལག་བཅས་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ནང་གསལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ཟབ་འཁྲིད་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་དང་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་བཅས་གཤམ་དུ་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཤེས་ཡོན་གོང་སྤེལ་ཟབ་འཁྲིད་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཤེས་ཡོན་གོང་སྤེལ་གྱི་ཟབ་འཁྲིད་ལས་རིམ།