བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བའི་དེབ་གཤམ་གསལ།

༡། ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའི་ལས་བསྡོམས་སྙན་དེབ།༢༠༡༤

༢། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།༢༠༡༢

༣། གསོ་བ་རིག་པ། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས། ༢༠༠༨