ལྕགས་པོ་རི་དྲན་རྟེན་བོད་སྨན་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་རྟོགས་ཞིབ། ༢༠༠༦

08

 

 

 

 

 

 

གསོ་རིག་སློབ་གཉེར་ཁང་ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁྱེར་གནང་བཞིན་པ། ༢༠༠༦

07

 

 

 

 

 

 

གསོ་རིག་སྨན་པའི་ལག་འཁྱེར་གནང་བཞིན་པ། ༢༠༠༦

01